Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) van Philibert bv zijn van toepassing op alle werkzaamheden en diensten van Philibert bv voor de Klant (hierna de “Klant”), tenzij en voor zover er schriftelijk van is afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Klant of van een derde uitgaan, ook indien Philibert bv deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, zelfs indien deze uitgaan van de vertegenwoordigers van Philibert bv, moeten, opdat ze aan Philibert bv tegenstelbaar zouden zijn, door Philibert bv schriftelijk bevestigd worden.

Eventueel overeengekomen termijnen van dienstverlening zijn steeds indicatief en binden Philibert bv niet. Klachten betreffende de werkzaamheden en dienstverlening van Philibert bv dienen uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum middels aangetekend schrijven aan Philibert bv gemeld te worden. De gegronde klachten van de Klant betreffende de werkzaamheden of diensten zullen enkel aanleiding geven tot heruitvoering van deze werkzaamheden of diensten, zonder dat Philibert bv daarenboven tot schadevergoedingen kan gehouden zijn.

Gedurende de duur van elke contractuele relatie tussen Philibert bv en de Klant en gedurende een periode van 2 (twee) jaren daarna, zal de Klant geen gebruik maken van de diensten van personeel van Philibert bv, rechtstreeks noch onrechtstreeks, als zelfstandige, als vennoot, als bediende, of in om het even welke hoedanigheid of wijze, tenzij in het kader van dergelijke contractuele relatie tussen Philibert bv en de Klant. Aangezien de schade geleden door Philibert bv in zulk geval niet precies kan worden bepaald, stemt de Klant ermee in dat hij in geval van inbreuk op dit verbod aan Philibert bv bij wijze van forfaitaire schadevergoeding een bedrag zal betalen gelijk aan 2 (twee) maal het bruto-inkomen betaald door Philibert bv aan het betreffende personeelslid gedurende de laatste 12 (twaalf) maanden van de tewerkstelling bi Philibert bv j.

De betaling van elk gefactureerd bedrag, belastingen inbegrepen, dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum op de bankrekening van Philibert bv, en zonder kosten voor Philibert bv. Ingeval van niet betaling op de vervaldag, zal op het factuurbedrag een verwijlsinterest verschuldigd zijn van 12 % per jaar, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag der volledige betaling. Ingeval van niet-betaling zal het factuurbedrag eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10 % bij wijze van schadevergoeding, met een minimum van 125 €, onverminderd alle andere rechten welke Philibert bv kan doen gelden. Philibert bv zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere prestaties en diensten aan de Klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Philibert bv om nakoming en/of schadevergoeding van de Klant te vorderen. Het feit een betwisting en/of bezwaar betekend te hebben, machtigd de klant niet zijn betaling uit te stellen of te weigeren. Een gerechtelijke of vrijwillige toekenning van betalingsuitstel doet geen afbreuk aan de nalatigheidsintresten en forfaitaire verhoging zoals hierboven voorzien. Philibert bv behoudt zicht het recht voor om alle kosten voor herinnering aan en aanmaning inzake onbetaalde facturen door te rekenen aan de klant.

Philibert bv zal in geval van overmacht, zoals bv. gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte onder het personeel van Philibert bv , telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, … , steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtssituatie bestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Philibert bv in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Philibert bv en de Klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken van Turnhout zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen. Philibert bv behoudt zich het recht voor om de Klant te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank.